Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Istotne zmiany w przepisach prawa

Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2021 r. poz. 1169)

 

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:

Nowe rozporządzenie zostało wydane w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa - wprowadzającej cyfryzację w procedurach budowlanych. Zmiana przepisów budowlanych wprowadzona powyższą ustawą umożliwia od 1 lipca 2021 r. sporządzanie projektu budowlanego w postaci:
1) papierowej albo
2) elektronicznej.

 

Główne założenia projektu budowlanego w postaci elektronicznej, to:
- stronę tytułową, spis treści, spis załączników, część opisową i część rysunkową projektu budowlanego w postaci elektronicznej zapisuje się w plikach komputerowych w formacie PDF, o wielkości pliku nieprzekraczającej 150 MB;
- każdy plik projektu budowlanego musi być oznaczony (nazwany) w odpowiedni sposób, określony w załączniku do rozporządzenia. Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego pliku, to każdy z nich stanowi osobny tom, będący odpowiednikiem oprawy wielotomowej projektu w postaci papierowej;
- rozwiązania projektowe w części rysunkowej należy obowiązkowo sporządzić w postaci wektorowej. Ale już podkład do projektu, np. mapa, na której sporządzana będzie elektroniczna postać PZT - może być w postaci rastrowej;
- każdy projektant i sprawdzający (jeśli był wymagany) biorący udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w zakresie objętym danym plikiem komputerowym, musi opatrzyć ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Nie ma więc potrzeby zakupu usługi podpisu elektronicznego, gdyż można skorzystać z podpisu zaufanego, którego szczegółowy sposób korzystania został pokazany tutaj: https://tiny.pl/7vfqq .

 

Więcej szczegółów dotyczących sposobu sporządzania projektu budowlanego po zmianie rozporządzenia opisane jest na stronie: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4637-projekt-budowlany-w-postaci-elektronicznej .

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1169
Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
Ujednolicony tekst rozporządzenia z zaznaczonymi zmianami: https://tiny.pl/9h6rk 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 29.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dz. U. z 2021 r. poz. 1170)

 

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:
To rozporządzenie również zostało wydane w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2021 r. cyfryzacji w procedurach budowlanych. Od tego dnia straci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493).
Zasadniczą nowością w porównaniu do obowiązującego wzoru oświadczenia jest brak obowiązku wskazania tytułu, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1170

Adres internetowy dokumentu zmienianego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001493

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 28.06.2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (dz. U. z 2021 r. poz. 1154)

 

Data wejścia w życie: 01.07.2021 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:
Jest to nowe rozporządzenie, które dotąd nie miało swojego odpowiednika w procesie budowlanym. Wskazuje ono jakie informacje powinien umieści organ AAB we wniosku w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 

Adres internetowy dokumentu: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1154

 


data publikacji: 2021-07-01 10:35:27