Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie w sprawie konkursu architektonicznego

Kraków, Kielce, 29 sierpnia 2018

OSTRZEŻENIE
Małopolskiej i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

DOTYCZY: „Konkursu architektonicznego na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej zagospodarowania m.in. nabrzeża Wisły na cele rekreacyjne w ramach zadania „Stworzenie produktu turystycznego - ścieżki rekreacyjnej wzdłuż nadbrzeża Wisły wraz z tablicami, ławkami, koszami na śmieci" w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii"

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP informuje potencjalnych Uczestników konkursu o postanowieniach Regulaminu Konkursu, których konsekwencje należy brać pod uwagę podejmując decyzję o udziale w postępowaniu.

Najważniejsze problemy dotyczą zapisów związanych z:
1. Wymogi merytoryczne i formalne
2. Terminy
3. Ocena prac konkursowych
4. Prawa autorskie
5. Nagrody
6. Wynagrodzenie ryczałtowe

Zdaniem Małopolskiej oraz Świętokrzyskiej Rady Okręgowej Izby Architektów RP, dokumenty związane z Konkursem (Regulamin i Wzór Umowy) zawierają zapisy mogące negatywnie wpłynąć na podstawy konieczne do realizacji i ochrony interesu społecznego rozumianego jako efektywne i racjonalne wydatkowanie środków publicznych na inwestycje.
Pragniemy podkreślić, że celem naszych działań nie jest wykazywanie niezgodności postępowań konkursowych z Prawem zamówień publicznych ale uprawdopodobnienie optymalnych rozstrzygnięć projektowych i realizacyjnych.

Monitorowanie postępowań ma na celu, czuwanie nad ich merytorycznym charakterem a także zwracanie uwagi na warunki mogące podważać sens i celowość działań, a także budzić wątpliwości wśród potencjalnych uczestników procesu inwestycyjnego. Deklarujemy pomoc dla poprawy warunków przeprowadzenia konkursu na każdym etapie postępowań.

Nasze działania podejmujemy w związku z interesem społecznym polegającym na optymalizowaniu wydatkowania środków publicznych oraz w dążeniu do osiągnięcia właściwych warunków dla realizacji zadań jakie postawione zostały przed zawodem architekta.

Podstawę stanowią przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.):
Art. 2.1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.
Art. 8 Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;
2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków; (...)
6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi
samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;


Natomiast zgodnie z § 6 Statutu, Izby Architektów RP,
1. Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.
2. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

arch. Marcin Kamiński
Przewodniczący Rady
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP


data publikacji: 2018-09-03 15:19:08

Pliki do pobrania:
Ostrzezenie z dnia 29 sierpnia 2018 - pełna treść dokumentu.