Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Praca w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Suwałkach

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE w Urzędzie Miejskim w Suwałkach 16- 400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1 podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach I.

Wymagania niezbędne:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Nieposzlakowana opinia.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4) Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.
6) Wykształcenie wyższe o profilu technicznym z zakresu budownictwa lub architektury.
7) Co najmniej 2 - letni staż pracy.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność weryfikowania dokumentacji budowlanych.
2) Znajomość przepisów szczególnych z zakresu pracy wydziału, w szczególności ustawy prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie spraw związanych z zadaniami wydziału, w szczególności z realizacją ustawy prawo budowlane.
2) Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie decyzji w sprawach pozwoleń na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę.
3) Prowadzenie ewidencji zgłoszeń, decyzji, postanowień, opinii i innych dokumentów przekazywanych do wydziału, przez jednostki i organa współpracujące.
4) Prowadzenie rejestru wydanych dzienników budowy.
5) Prowadzenie spraw dotyczących zatwierdzania projektów budowlanych, wydawania pozwoleń na budowę i ich przeniesień; sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zgodności projektu zagospodarowania z przepisami, sprawdzenie kompletności przedkładanych do zatwierdzenia projektów i wymaganych dokumentów, wykonania i sprawdzenia projektów przez osoby uprawnione.
6) Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
7) Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz przyjęcia zgłoszeń rozbiórki.
8) Prowadzenie spraw dotyczących zmiany sposobu użytkowania.
9) Prowadzenie spraw dotyczących przyjęcia zgłoszeń na roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę.
10) Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
11 ) Wykonywanie zadań wynikających z przepisów statystyki państwowej.

IV. Warunki pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach: praca biurowa- terenowa.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych w październiku 2017 r. był niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:
1 ) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,
4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
  • nieposzlakowanej opinii.
  • niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydata na stanowisko konieczne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,
  • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z 2017 r. poz. 60, 1930),
  • o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku podinspektora,
  • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i wymagane w ogłoszeniu doświadczenie,
6) kserokopie świadectw pracy, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem); w przypadku pozostawania kandydata w stosunku pracy i braku świadectwa pracy za ten okres zaświadczenie o zatrudnieniu,
7) kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 1 3a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

VII. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
- składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pokój nr 4-5,
- przysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko 2 podinspektora w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej LI rzędu Miejskiego w Suwałkach”. Dokumenty przyjmowane będą nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

Suwałki, dn. 09 listopada 2017 r.
PREZYDENT
Czesław Renkiewicz


data publikacji: 2017-11-14 09:27:49

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie praca UM Suwałki