Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Relacja z XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP

W związku z trwającą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemią COVID-19, tegoroczny Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP, odbywał się w wyjątkowych okolicznościach.
Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP w związku z Uchwałą Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w Izbie Architektów RP, podjęła Uchwałę nr 12/2020 w sprawie zwołania XV Sprawozdawczego Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP i przeprowadzenia głosowania za pośrednictwem systemu członkowskiego.
W myśl tej uchwały funkcje komisji mandatowej i skrutacyjnej pełniła komisja w składzie:  kol. Jerzy Łucki - przewodniczący, kol. Marcin Marczak - sekretarz, kol. Tomasz Walczuk - członek. Osobą odpowiedzialną za organizację Zjazdu, w tym koordynację przebiegu głosowania i kontakt z Krajową Radą Izby Architektów RP był Marcin Marczak, przy współudziale członków Rady.
Komisja mandatowa, przekazała za pośrednictwem biura PDOIA wszelkie materiały zjazdowe dla Sekretarza Krajowej Rady Izby Architektów RP, Wojciech Gwizdaka, koordynującego proces głosowania w okręgach. Uchwały zostały umieszczone w systemie informatycznym, przy każdym z głosowań. Pani Katarzyna Pawluczuk, kierownik biura PDOIA, zweryfikowała w systemie wszystkie adresy mailowe Delegatów uprawnionych do głosowania. Wszyscy biorący udział w głosowaniu zostali poinformowani drogą mailową o przebiegu i formie głosowania. Przekazano im również sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP, dotychczas było ono prezentowane przez Przewodniczącego komisji na posiedzeniu zjazdowym.
Głosownie, we wszystkich OIA, rozpoczęło się 21 marca o godzinie 8:00, a zakończyło 28 marca o godzinie 20:00
W głosowaniu okręgu podlaskiego wzięło udział 49 z 70 uprawnionych do głosowania, co daje nam frekfencje na poziomie 70%. Quorum jakie było wymagane, zgodnie z Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów - Izby Architektów RP, stanowi co najmniej połowa uprawnionych do głosowania czyli 36 delegatów. Tym samym XIV Sprawozdawczy Zjazd PDOIA RP stał się prawomocny.

Przebieg głosowań wyglądał następująco:
1.    Uchwała nr 1/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Podlaskiej Okręgowej Rady PDOIA RP za rok 2019, została przyjęta:
„ZA” ( 46 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 3 )

2.    Uchwała nr 2/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej PDOIA RP za rok 2019, została przyjęta:  „ZA” ( 49 )  

3.    Uchwałą nr 3/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego PDOIA RP za rok 2019, została przyjęta: 
„ZA” ( 46 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 3 )

4.    Uchwałą nr 4/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PDOIA RP za rok 2019, została przyjęta: 
„ZA” ( 47 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 2 )

5.    Uchwałą nr 5/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PDOIA RP za rok 2019, została przyjęta:
„ZA” ( 45 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 3 )

6.    Uchwała nr 6/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego PDOIA RP za rok 2019, została przyjęta:
„ZA” ( 41 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 8 )

7.    Uchwała nr 7/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie uchwalenia budżetu PDOIA RP na rok 2020, została przyjęta:
„ZA” ( 41 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 8 )

8.    Uchwała nr 8/2020 XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP za rok 2019:
„ZA” ( 46 )  |  „WSTRZYMAŁO SIĘ” ( 3 )


Wyniki w/w głosowań zawarte zostały w stosownych protokołach Komisji Skrutacyjnej i przekazane dla koordynatora KRIA Wojciech Gwizdaka oraz biura PDOIA.
Tym samym, historyczny, XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP został zakończony


Marcin Marczak
Sekretarz komisji mandatowej i skrutacyjnej
XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP


Jerzy Łucki
Przewodniczący komisji mandatowej i skrutacyjnej
XV Sprawozdawczego Zjazdu PDOIA RP


W imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP bardzo dziękujemy koleżankom i kolegom delegatom, za ich aktywny udział poprzez oddanie głosu nad uchwałami sprawozdawczych okręgowych zjazdów IARP, zorganizowanych przy wykorzystaniu elektronicznego systemu członkowskiego Izby Architektów RP.

Dziękujemy również wszystkim, których praca przyczyniła się do tak sprawnego zarówno przebiegu jak wyniku głosowań nad uchwałami zjazdów okręgowych.
Dziękujemy za współpracę, która potwierdza nie tylko zrozumienie dla decyzji podjętych przez Krajową Radę oraz Rady izb okręgowych w sprawie organizacji zjazdów okręgowych w 2020 r., ale przede wszystkim świadomość odpowiedzialności za realizację zadań ustawowych, jakie stoją przed samorządem zawodowym architektów w tej nadzwyczajnej sytuacji.


data publikacji: 2020-04-28 18:20:07