Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Stanowisko KRIA w sprawie udziału Zespołu doradczego GINB w kolejnych inicjatywach Polskiego Rządu

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z opublikowaniem w dniu 8 lutego br. na stronie www Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego informacji o przyjęciu przez Izbę Architektów RP zaproszenia do udziału w pracach Zespołu doradczego GINB, (zw. dalej Zespołem doradczym), a w tym włączenia przedstawicieli samorządu zawodowego architektów w cyt. „planowane odbiory projektów konkursowych, jak również w opracowanie założeń i realizację kolejnych inicjatyw Polskiego Rządu…”, w imieniu Krajowej Rady Izby Architektów RP przedstawiam następujące stanowisko.

Krajowa Rada Izby Architektów RP z całą stanowczością wskazuje, żedeklaracja woli włączenia się w prace Zespołu doradczego GINB przedstawicieli Izby miała na celu realizacje zagadnień, nad którymi Zespół ten miał się pierwotnie zajmować tj. „orzecznictwem administracyjnym administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, działalnością kontrolną administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, cyfryzacją procesu inwestycyjno-budowlanego, usprawnieniami w obszarze budownictwa, współpracą pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym¹”. Zagadnienia te w całości wpisują się, bowiem w ustawowe zadania współpracy samorządu z organami administracji rządowej.
W ślad za publikacją o powołaniu w dniu 21 grudnia 2021 r. Zespołu doradczego, w dniu 3 stycznia 2022 r. skierowane zostało pismo do Pani Doroty Cabańskiej p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o wyjaśnienie przyczyn pominięcia przedstawicieli środowiska zawodowego architektów w gronie osób powołanych do prac w Zespole, wraz z deklaracją wsparcia aktywności GINB w planowanych pracach. Wobec braku odpowiedzi oraz zapowiedzi kolejnego posiedzenia Zespołu doradczego, w dniu 26 stycznia 2022 r. do Pana Piotra Nowaka Ministra Rozwoju i Technologii skierowano prośbę o umożliwienie przedstawicielom Izby Architektów RP udziału w pracach zespołu, wskazując ustawowe uzasadnienie dla reprezentacji środowiska architektów w sprawach będących przedmiotem aktywności GUNB zdefiniowanych w celach Zespołu doradczego z dnia 21 grudnia 2021 r.

W dniu 7 lutego 2022 r. do Krajowej Rady IARP wpłynęło pismo p. Doroty Cabańskiej p.o. GINB z zaproszeniem do udziału w pracach Zespołu doradczego, z określeniem zakresu jego aktywności koncentrującej się jednak na wsparciu, organizowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zadaniach w ramach programu Polski Ład, w tym przede wszystkim realizowanego konkursu na projekty domów o powierzchni zabudowy do 70 m2. Informację w powyższej treści powtórzono w dniu 8 lutego br. w formie publikacji na stronie internetowej GUNB.

Zważywszy, iż Izba Architektów RP nie zmieniła stanowiska w sprawie aktywności GUNB związanej z organizacją konkursu na rekomendowane przez państwo projekty domów jednorodzinnych, jak również nie deklarowała udziału w czynnościach związanych z realizacją jego celów, należało niezwłocznie zdementować
opublikowane o IARP nieprawdziwe informacje. Stanowisko Izby zostało opublikowane na stronie internetowej IARP oraz zawarte w pismie do GUNB z dnia 8 lutego 2022 r. z prośbą o skorygowanie pojawiającej się informacji.

W kontekście informacji o podjęciu przez Zespół czynności odbiorów projektów konkursowych, Izba wskazuje również, że za rozwiązania projektowe odpowiedzialność zawodową ponoszą autorzy poszczególnych branż, wg posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz jury, uznając opublikowane prace za najlepsze i spełniające warunki dla ich rekomendacji przez państwo do wykorzystania dla celów ich realizacji. Państwo nie powinno zastępować działalności zawodowej osób, które posiadają ustawowe prawo do wykonywania czynności projektowania architektoniczno-budowlanego, a w tym sprawdzania projektów budowlanych. Państwowy Zespół doradczy nie powinien zajmować się segmentem usług regulowanych w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez architektów i inżynierów budownictwa.

Mając na uwadze powyższe Krajowa Rada zwraca się z prośbą do okręgowych Izb o konsolidację oraz synergię działań mających na celu propagowanie wiedzy, doświadczenia i kompetencji środowiska architektów. Działania Izby powinny zmierzać do edukacji społeczeństwa w kierunku wysokiej jakości przestrzeni również w segmencie budownictwa domów jednorodzinnych. Wciąż obecne problemy związane z procesem inwestycyjnym, chaos urbanistyczny, niskiej jakości architektura i kultura budowania nie zostaną rozwiązane za pomocą „rekomendowanych” przez państwo projektów budowlanych domów jednorodzinnych do 70m2 lub większych, ani innych projektów budynków przewidzianych do powtarzania.
Brak polskiej polityki architektonicznej, chaotycznie przygotowane i nieskoordynowane między sobą próby nowelizacji aktów prawa inwestycyjnego zarówno w zakresie ustawy prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów wykonawczych, prowadzą faktycznie do degradacji architektury, przestrzeni zbudowanej, krajobrazu oraz zawodu architekta.


Z wyrazami szacunku

 Wojciech Gwizdak
architekt IARP
  Sekretarz  KRIA RP
data publikacji: 2022-02-10 11:59:19

Pliki do pobrania:
Pismo_079_KRIA_2022 OIA_ws www GUNB