Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

Wyniki ankiety "NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWY ORGAN ... w 2015 r.

„NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWY ORGAN
ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

województwa podlaskiego w 2015 r.


Po dwu i pół miesięcznym okresie trwania naszej ankiety na NAJBARDZIEJ UCIĄŻLIWY ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ Województwa Podlaskiego w 2015 r., którą rozpoczęliśmy w pierwszym dniu lipca, a zakończyliśmy w połowie września, przedstawiamy Państwu jej wyniki.

W badaniu udział wzięło 168 osób. Mimo iż głos oddać mógł każdy odwiedzający naszą witrynę, ankieta kierowana była głównie do projektantów: architektów, konstruktorów, inżynierów, a także inwestorów (czyli wszystkich tych, którzy mieli styczność z procedurami związanymi z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę).

Największą ilość głosów, bo aż ponad połowę (51,6%) spośród biorących udział w ankiecie, oddano na Urząd Miejski w Białymstoku. Kolejnymi urzędami, jakie odznaczyły się w stosunku do pozostałych są Starostwa Powiatowe w Łomży i Augustowie, na które oddano odpowiednio 13,2% i 11,4% głosów.

Jeśli chodzi o najbardziej doskwierające wg ankietowanych elementy, pojawiające się w konfrontacji petent-urzędnik, na pierwszych miejscach wskazano: przewlekłość postępowań, podważanie kompetencji projektanta oraz interpretowanie przepisów na niekorzyść inwestora.

Lp.

NAZWA JEDNOSTKI

WYNIK %

GŁOSÓW

1

Urząd Miejski w Białymstoku

51,5

750

2

Starostwo Powiatowe w Łomży

13,2

192

3

Starostwo Powiatowe w Augustowie

11,3

165

4

Starostwo Powiatowe w Białymstoku

5,1

75

5

Urząd Miejski w Suwałkach

3,6

53

6

Starostwo Powiatowe w Suwałkach

3,4

50

7

Starostwo Powiatowe w Sejnach

2,8

po 41

Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim

9

Starostwo Powiatowe w Grajewie

1,5

22

10

Urząd Miejski w Łomży

1,4

21

11

Starostwo Powiatowe w Kolnie

0,9

13

12

Starostwo Powiatowe w Sokółce

0,6

9

13

Starostwo Powiatowe w Mońkach

0,4

6

14

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach

0,3

po 5

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Starostwo Powiatowe w Zambrowie

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Lp.

PROBLEMY  WYSTĘPUJĄCE W UM BIAŁYSTOK

WYNIK %

GŁOSÓW

1

Przewlekłość postępowania.

11,5

po 86

Wielokrotne postanowienia o uzupełnieniu projektu.

3

Interpretowanie przepisów na niekorzyść inwestora.

10,8

81

4

Niewłaściwe interpretacje zapisów przedstawionych dokumentów.

10,7

80

5

Ingerencje urzędnika wykraczające poza jego zakres obowiązków.

10,5

79

Narzucanie „instrukcji wewnętrznych”, rozwiązań „zwyczajowych” lub przyjętych na podstawie odrębnych wyroków sądowych”.

7

Podważanie kompetencji projektanta i jego rozwiązań projektowych.

10,4

78

8

Żądanie dokonywania uzgodnień (np.: rzeczoznawcy, gestorzy sieci), które nie wynikają z przepisów prawa.

9,3

70

9

Podważanie dokumentów wydanych przez inne jednostki  np.: uzgodnienia ZUDP.

9,1

68

10

Inne problemy

5,7

43

Lp.

NAJCZĘŚCIEJ NAPOTYKANE PROBLEMY W URZĘDACH

WYNIK %

GŁOSÓW

1

Podważanie kompetencji projektanta i jego rozwiązań projektowych.

11

160

2

Przewlekłość postępowania.

10,9

159

Interpretowanie przepisów na niekorzyść inwestora.

4

Ingerencje urzędnika wykraczające poza zakres jego obowiązków.

10,8

157

5

Wielokrotne postanowienia o uzupełnieniu projektu.

10,6

155

6

Niewłaściwe interpretacje zapisów przedstawionych dokumentów.

10,5

153

7

Narzucanie „instrukcji wewnętrznych”, rozwiązań „zwyczajowych” lub przyjętych na podstawie odrębnych wyroków sądowych”.

10,3

150

8

Żądanie dokonywania uzgodnień (np.: rzeczoznawcy, gestorzy sieci), które nie wynikają z przepisów prawa.

10,1

147

9

Podważanie dokumentów wydanych przez inne jednostki  np.: uzgodnienia ZUDP.

9,5

138

10

Inne problemy

5,4

79Zdaniem uczestników głosowania urzędnik, który nie posiada odpowiednich uprawnień budowlanych, nie powinien pouczać projektanta zwłaszcza, że niejednokrotnie dotyczy to szerokiego spektrum zagadnień branżowych. Dodatkowo dalece wykracza to poza ustawowy zakres weryfikacji projektu do jakiego ma prawo urzędnik.

Poza przedstawionymi do wyboru problemami, ankietowani wskazali na inne pojawiające się w relacjach z urzędami bariery. Oprócz przedstawionych do wyboru problemów, pośród przywołanych przez ankietowanych kłopotliwych zagadnień pojawiły się wypowiedzi dotyczące kontrowersyjnych spraw związanych z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Sugestie te potraktujemy jako punkt wyjścia do oddzielnego zbadania.

Zebrane dane dowodzą jak niejasne zapisy prawa, szczególnie w obliczu ostatniej nowelizacji, prowadzą do różnorodnej i niezrozumiałej (nad)interpretacji, która w konsekwencji przyczynia się do powstawania sporów, nieporozumień i wydłużenia procedur podczas załatwiania spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę.

Wierzymy, iż zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego Art. 12 §1. oraz Art. 35 §1., organy administracji publicznej w naszym regionie będą starały się działać w sprawach wnikliwie (na tyle ile to wymaga), ale i szybko, bez zbędnej zwłoki, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do ich załatwienia.

Pokładamy nadzieję, pomimo sceptycznego nastawienia koleżanek i kolegów, że zawiązane współdziałanie poprzez organizowanie spotkań tzw. „zespołów roboczych ds. optymalizacji i wypracowywania procedur w postępowaniach o udzielenia pozwolenia na budowę” z urzędnikami przyczyni się do zrozumienia obu stron i polepszenia współpracy.

Przeprowadzona ankieta była anonimowa, a jej wyniki przedstawione zostaną członkom PDOIA oraz władzom poszczególnych jednostek. Wszystkim głosującym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Mamy również nadzieję, że zebrane dane posłużą do dalszych działań zmierzających do poprawy jakości relacji projektantów oraz inwestorów z administracją budowlaną.

W celu polepszenia działania organów administracji publicznej prosimy członków naszej izby o przekazywanie nam informacji o napotkanych problemach i nieprawidłowościach.

Zapraszamy również do przeczytania obszernego artykułu, jaki ukazał się na łamach magazynu Zawód:Architekt nr 45, który porusza tą problematykę na podstawie województwa kujawsko-pomorskiego.


WŚRÓD INNYCH PROBLEMÓW POJAWIŁY SIĘ:

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:
 1. często jest wyrazem braku szacunku dla projektantów i inwestorów;
 2. wielokrotne sprawdzanie jednego projektu budowlanego przez kilka osób i wnoszenie o dokonywanie uzupełnień i kolejnych kilkukrotnych poprawek;
 3. nadinterpretacja lub interpretacja przepisów na niekorzyść inwestora utrudniająca otrzymanie pozwolenia;
 4. ingerencja w przedmiot opracowania, jego zakres i formę oraz narzucanie rozwiązań projektowych nie wynikających z przepisów prawa;
 5. przewlekłość postępowania, a następnie sztuczne przedłużanie postępowań (rzekomo na wniosek inwestora); wysyłanie zawiadomienia o uzupełnieniu wniosku/projektu w terminie 30-35 dni od złożenia, czyli wtedy gdy sprawa powinna być rozpatrzona;
 6. nie respektowanie odgórnych zarządzeń np. interpretacji przepisów prawa z Ministerstwa lub zajętego stanowiska przez GUNB;
 7. narzucanie inwestorowi w jego wniosku zakresu opracowania i ingerowanie w tytuł opracowania projektowego, częste generowanie przez urzędnika nic nie wnoszących nadmiernie rozbudowanych tytułów projektów;
 8. niejednolita interpretacja przepisów pomiędzy kierownictwem i podległymi urzędnikami, a także wydawanie różnorodnych często wykluczających się stanowisk w dwóch identycznych tematach;
 9. piętrzenie problemów i przedłużanie procedur nawet przy małych, prostych i oczywistych tematach, rzekomo ze względu na "skomplikowany" charakter sprawy;
 10. nadużywanie możliwości wymagania dokumentów zarezerwowanych dla sytuacji określonych prawem jako "skomplikowane" lub "w razie potrzeby";

URZĘDNIK:

 1. brak uprawnień budowlanych do projektowania, a pouczanie projektanta jak ma projektować, dotyczące  szerokiego spektrum wielobranżowego;
 2. brak znajomości rysunku technicznego wynikający z braku praktyki zawodowej;
 3. arogancja i niekompetencja, a przy tym poczucie wyższości i władzy;

BEZPRAWNE ŻĄDANIA:
 1. wymaganie od projektanta wypełniania czynności będących w obowiązkach Urzędu;
 2. poświadczania za zgodność z oryginałem załączników do projektu budowlanego;
 3. sporządzania opracowań dotyczących zgłoszeń na mapach do celów projektowych;
 4. powoływanie się na wyroki sądowe lub stanowiska innych instytucji, które zostały wydane przy rozpatrywaniu innych indywidualnych postępowań;
 5. unikanie wydawania postanowień w sytuacjach sporu co do żądań organu.data publikacji: 2015-10-01 15:56:04