Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

szukaj

AKTUALNOŚCI

XIV Sprawozdawczy Zjazd PDOIA RP - relacja

Dnia 22 marca 2019r. w sali konferencyjnej Hotelu Branicki przy ul. Zamenhoffa 25 w Białymstoku odbył się XIV Sprawozdawczy Zjazd Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Wszyscy delegaci uprawnieni do uczestnictwa w Zjeździe zostali zawiadomieni listami
poleconymi o terminie i miejscu obrad zjazdu wraz z pouczeniem o obowiązkowym stawiennictwie oraz z
wydrukowanym porządkiem obrad i sprawozdaniami z działalności organów Izby.

Zjazd rozpoczął witając wszystkich przybyłych delegatów przewodniczący PDORIA RP Waldemar Jasiewicz. Zaraz potem wybrano Prezydium Zjazdu w składzie Stanisław Łapieński-Piechota - przewodniczący Zjazdu, Krystian Hamanowicz – zastępca i Urszula Gołubowska-Witek – sekretarz.
Po przeprowadzeniu rutynowych czynności i głosowaniu nad porządkiem obrad głos zabrał gość podlaskich architektów Piotr Żabicki, skarbnik KRIA RP.
Przedstawił zebranym wybrane zagadnienia z obecnych działań Krajowej Rady: pracy nad bezpłatnym dostępem do bazy legislacyjnej dla członków IA RP oraz o wprowadzeniu bezpłatnego internetowego dostępu do bazy polskich norm PKN dla członków IA RP. Głos w dyskusji zabrało dwóch członków naszej izby podnosząc kwestie problemowego dostępu do Norm jak również konieczność uwolnienia dostępu do obowiązujących norm jako bezpłatnego z uwagi na obligatoryjność ich stosowania w świetle przepisów prawa budowlanego.
- Proszę o cierpliwość – ripostował Piotr Żabicki. - Powstaje komisja normalizacyjna KRIA RP, rozmowy są prowadzone, choć utrudnione z uwagi na obawy PKN, iż udostępnione normy będą trafiały nie tylko do członków IA RP. W obecnym układzie prawnym, gdzie PKN ma ustawową pieczę nad rozpowszechnianiem norm, IA RP musi prowadzić z PKN rozmowy. Trwają prace komisji legislacyjnej nad tym, aby normy były bezpłatne i dostępne, ale jest to proces czasochłonny.

Następnie Zjazd wybrał komisje: skrutacyjną, uchwał i wniosków oraz mandatową.
Ponieważ sprawozdania z działalności organów Izby zostały wysłane delegatom listami poleconymi, w czasie obrad zaniechano ich odczytywania. Relację słowną zdała tylko Komisja Rewizyjna. W wyniku głosowania jawnego Rada PDOIA RP uzyskała absolutorium 51 głosami za, przy trzech delegatach wstrzymujących się od głosu.

Po przerwie Tomasz Rogala - skarbnik PDOIA RP przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu w roku 2018 oraz założenie przychodów i wydatków na rok 2019. Omówił stratę, jaka pojawiła się w sprawozdaniu z realizacji budżetu w 2018 r. oraz planowany sposób jej pokrycia zyskami w latach następnych m.in. dzięki rezygnacji z opłacania programu LEX i wykupywania dostępu do norm PKN, gdyż będzie on dostępny z platformy KRIA RP. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte w głosowaniu jawnym przy 46 głosach za i ośmiu delegatach wstrzymujących się od głosu.

Końcówka spotkania to czas na wnioski złożone przez delegatów. Beata Grzegorczyk-Andrejczuk wnioskowała w sprawie przeanalizowania rosnących kosztów działania organów PDOIA RP pokrywanych z nadwyżki budżetowej wypracowanej przez Radę PDOIA RP poprzedniej kadencji. W odpowiedzi Marek Zalewski, przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego PDOIA RP mówił, że poprzedni rok obfitował w sprawy rozpatrywane przez PDOSD IARP, co wygenerowało wzrost kosztów. Małgorzata Maksimowicz, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PDOIA RP dodała, iż koszty generowane przez organy PDOIA RP wzrosły również ze względu na udział członków organów w szkoleniach w 2018 r. Szkolenia w latach poprzednich nie były organizowane.

Na prośbę członków poproszono Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PDOIA RP o przedstawienie jakimi sprawami aktualnie się zajmuje. Małgorzata Maksimowicz poinformowała, iż w latach wcześniejszych rozpatrywane sprawy w większości dotyczyły praw autorskich, natomiast obecnie dotyczą relacji inwestor – architekt.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zjazdu podziękował za aktywny udział delegatów i zamknął obrady.


na podstawie protokołu spisanego przez sekretarz: Urszule Gołubowską-Witek
tekst: Barbara Klem / Przemysław Tryburski
zdjęcia: Przemysław Tryburski

data publikacji: 2019-04-08 14:16:16