Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

DOKUMENTY

DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ SKŁADAJĄC WNIOSEK
o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń:

(Dokumenty składać należy do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów, jednej - wybranej przez zainteresowanego. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Egzaminacyjna przekazuje wniosek wraz z materiałami postępowania kwalifikacyjnego do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów właściwej według art.21 §1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego tj. przede wszystkim według miejsca zamieszkania zainteresowanego (strony) w kraju.
Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinien być sporządzony zgodnie z wzorem do pobrania na stronie internetowej Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP /poniżej/.)

1.Dyplom (odpis) ukończenia studiów wyższych;
odpis dyplomu, powinien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która go wydała, przez notariusza albo przez pracownika biura okręgowej izby architektów przyjmującego wniosek. Powyższa uwaga nie dotyczy odpisów dyplomu wydawanych przez uczelnie na prawach oryginału.

2.
Książka praktyki zawodowej *

lub

3. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej**:
zagranicą;
w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, jeśli ten okres pracy kandydata do uprawnień budowlanych ma być wliczony do praktyki zawodowej;
▪ inne dokumenty wykazujące odbywanie praktyki przed wprowadzeniem obowiązku prowadzenia książki praktyki zawodowej.

* UWAGA:
W związku z wejściem w życie 11 września 2014 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 24 września 2014 poz. 1278) informujemy, iż od 25 września 2014r. zniesiony został obowiązek prowadzenia „Książki Praktyki Zawodowej” , którą zastąpiono odpowiednim zaświadczeniem.
W związku z tym osoby odbywające aktualnie praktykę zawodową - zgodnie z § 21 powołanego Rozporządzenia  -  powinny uzyskać:
- do dnia 16.10.2014r. potwierdzenie odbycia praktyki w „Książce Praktyki Zawodowej”,
- po dniu 16.10.2014r. dokumentować odbywanie praktyki zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia.


** /W wypadku praktyki zawodowej odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r., jak również w wypadku praktyki odbytej za granicą, a także praktyki odbytej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych, zamiast książki praktyki zawodowej składa się zaświadczenie (w oryginale) wydane przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka (dla praktyki odbytej przed 1 stycznia 1995 r.; praktyki odbytej za granicą) albo wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (dla praktyki odbytej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych), sporządzone zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5, § 5 i § 28 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006.83.578)/;

4. Kopie uprawnień zawodowych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (obejmujące okres nadzorowania praktyki) osób nadzorujących praktykę (kierujących praktyką projektową i budowlaną)

5. Dowód  uiszczenia  pierwszej  raty  opłaty  za  postępowanie  kwalifikacyjne
(opłata z  tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej - zobacz zakładka opłaty za egzamin).

6. Życiorys zawodowy - CV;
 
7. Od jednego do trzech wybranych projektów przy których odbywała się praktyka projektowa - wymagane po zaklasyfikowaniu się do egzaminu. Ilość zostanie wskazana przez przydzieloną osobę egzaminującą.
(projekt: projekt budowlany, projekt wykonawczy lub rysunki poszczególnych prac z praktyki projektowej złożone i trwale spięte
do formatu A4);
 
 
Składając wniosek osoby ubiegające się o uprawnienia muszą przedłożyć dowód osobisty z numerem PESEL i adresem stałego zameldowania.
 
Przed przystąpieniem do przygotowywania materiałów do wniosku należy zapoznać się ze stosownymi przepisami normującymi zasady i tryb nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, zawartych w:
1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
2. Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów- z późn. zm.;
3. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - z późn. zm.;
4. Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Tekst tego regulaminu udostępniony jest do wglądu w biurze Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP lub na stronie internetowej Izby Architektów RP:

Informacje przygotowano na podstawie Załącznika nr 4 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego, obowiązujący od dnia 7 września 2011 r.  www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php

2022
REGULAMIN POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO (od ZIMA 2022)REGULAMIN POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO (od ZIMA 2022)
Regulamin stanowi załącznik do uchwały nr O–17–V–2022 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. OBOWIĄZUJE OD SESJI ZIMOWEJ 2022
Regulamin stanowi załącznik do uchwały nr O–17–V–2022 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. OBOWIĄZUJE OD SESJI ZIMOWEJ 2022
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SCHEMAT POSTĘPOWANIA (od ZIMA 2022)ZAŁĄCZNIK NR 1 - SCHEMAT POSTĘPOWANIA (od ZIMA 2022)


2019
UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGOUCHWAŁA W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Uchwała KRIA RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 z dnia 16 października 2014 r., ze zmianami.
Uchwała KRIA RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 z dnia 16 października 2014 r., ze zmianami.
REGULAMIN POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO (2019)REGULAMIN POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO (2019)
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej - Załącznik do uchwały nr Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r. ze zmianami- tekst jednolity.
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej - Załącznik do uchwały nr Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r. ze zmianami- tekst jednolity.
ZAŁĄCZNIK NR 3 (2019)ZAŁĄCZNIK NR 3 (2019)
Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Informacja dotycząca składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
ZAŁĄCZNIK nr 4  (2019)ZAŁĄCZNIK nr 4 (2019)
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
ZAŁĄCZNIK nr 5 (2019)ZAŁĄCZNIK nr 5 (2019)
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów / na budowie*).
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów / na budowie*).
2018
Informacja w zakresie aktualności zdanego egzaminu pisemnegoInformacja w zakresie aktualności zdanego egzaminu pisemnego
W ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej egzamin pisemny zdany pod rządami poprzednio obowiązującego stanu prawnego nie ma ograniczenia czasowego i zachowuje swoją ważność.
W ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej egzamin pisemny zdany pod rządami poprzednio obowiązującego stanu prawnego nie ma ograniczenia czasowego i zachowuje swoją ważność.
REGULAMIN POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGOREGULAMIN POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej - Załącznik do uchwały nr Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r. - tekst jednolity.
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej - Załącznik do uchwały nr Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r. - tekst jednolity.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 1REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 1
Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 2REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 2
Rejestr osób, którym nadano uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
Rejestr osób, którym nadano uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 3REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 3
Informacja dotycząca składania wnio sków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Informacja dotycząca składania wnio sków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 4REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 4
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 5REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 5
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów / na budowie*).
Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej przy sporządzaniu projektów / na budowie*).
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 5AREGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 5A
Oświadczenie potwierdzajace odbycie praktyki zawodowej.
Oświadczenie potwierdzajace odbycie praktyki zawodowej.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 6REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 6
Protokół z kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowe.
Protokół z kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowe.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 7REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 7
Postanowie nakładające obowiązek uzupełnienia braków we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych.
Postanowie nakładające obowiązek uzupełnienia braków we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień budowlanych.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 8REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 8
Wniosek o udostępnienie projektów budowlanych lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych przez organy adm. publ.; autorów lub inwestorów.
Wniosek o udostępnienie projektów budowlanych lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych przez organy adm. publ.; autorów lub inwestorów.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 9REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 9
Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu (po bezskutecznym upływie terminu na uzu pełnienie braków w dokumentach dołączonych do wniosku).
Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu (po bezskutecznym upływie terminu na uzu pełnienie braków w dokumentach dołączonych do wniosku).
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 10REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 10
Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu.
Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 11REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 11
Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz o terminie egzaminu.
Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz o terminie egzaminu.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 12REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 12
Protokół z egzaminu na uprawnienia budowlane.
Protokół z egzaminu na uprawnienia budowlane.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 13REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 13
Zawiadomienie o możliwości i terminie ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane.
Zawiadomienie o możliwości i terminie ponownego przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 14REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 14
Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Wzór wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 15REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 15
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 16REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK nr 16
Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
Decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.