Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

OPŁATY ZA EGZAMIN

OPŁATY EGZAMINACYJNE w2022r.

Od 24 lutego 2022 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:


DLA ZAKRESU UPRAWNIEŃ:

1. projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie :

– z tytułu kwalifikowania = 1.240zł (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1.240 zł (słownie: tysiąc
dwieście czterdzieści złotych i 00/100),
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 730 zł (słownie: siedemset trzydzieści złotych 00/100),

2. łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie:

– z tytułu kwalifikowania = 1.860 zł (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100),
– z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1.860 zł (słownie: tysiąc
osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100),
– z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1070 zł (słownie: tysiąc siedemdziesiąt złotych 00/100).


Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby architektów RP. zobacz dane do przelewu

I rata - przed dniem ostatecznej daty składania dokumentów i wniosku o egzamin,

II rata - maksymalnie dwa tygodnie przed dniem egzaminu


Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed dniem 24 lutego 2022 roku mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Na dokumencie wpłaty za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej w tytule należy wpisać „postępowanie kwalifikacyjne – 1 rata opłaty” 

(zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej doprojektowania bez ograniczeń).


Podstawa prawna:
na podstawie art.33pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów  oraz  inżynierów  budownictwa  (tj.  Dz.U.  z  2014 r.  poz.  1725, z  późn.  zm.),  w zw. z art.  12  ust.  5  -  5c  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.    Prawo  budowlane  (Dz.U.  2017 poz. 1332  tj. z późn. zm.)