Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

ZMIANY PRAWA


ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA - Informacje Prawne POIIB


W dniu 31.03.2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (dz. U. z 2022 r. poz. 715)
 

Data wejścia w życie: 03.04.2022 r.
 
Zmiana dotyczy: Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 913), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000715

W dniu 22.12.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2171)
 

Data wejścia w życie: 23.12.2015 r.
 
Zmiana dotyczy: art. 14 - przesunięcie wejścia w życie ustawy.
 
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001936+2015%2412%2423
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235
Adres internetowy dokumentu zmieniającego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002171
Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=104

W dniu 14.12.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117)
 
Data wejścia w życie: 15.12.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Poprzednie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 998) utraciło moc z dniem 30 listopada 2015 r. na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).
W nowym rozporządzeniu dokonano m.in. następujących zmian:
- doprecyzowano wymagania dotyczące zasad i sposobu dokonywania uzgodnień pod względem ochrony przeciwpożarowej (§ 5 rozporządzenia),
- zmieniono niektóre parametry obiektów PM i garaży, które wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej,
- zdefiniowane nieokreślone dotychczas pojęcie scenariusza pożarowego.
 
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002117
(tekst dokumentu nie jest jeszcze dostępny na stronie Sejmu, alternatywny adres dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/2117 )

W dniu 8.12.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015 poz. 2094)
 
Data wejścia w życie: 09.12.2015 r.
Zmiana dotyczy:
Minister Infrastruktury i Budownictwa będzie dodatkowo kierował działem administracji rządowej: łączność.
Dotychczasowe działy będące w gestii ministra to: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, a także transport.
 
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002094

W dniu 8.12.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. 2015 poz. 2080)
 
Data wejścia w życie: 08.12.2015 r.
Uwaga:
§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2015 r., z mocą od dnia 27 listopada 2015 r.
 
Tym samym zamiast dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, organem odpowiadającym za sprawy, które najbardziej interesują naszą Izbę jest: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 
Adres internetowy dokumentu: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002080

W dniu 8.12.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. 2015 poz. 2075)
 
Data wejścia w życie: 8.12.2015 r.
 
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002075

W dniu 8.12.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2015 poz. 2078)
 
Data wejścia w życie: 8.12.2015 r.
 
Uwaga:
§ 1 ust. 2 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 8 grudnia 2015 r., z mocą od dnia 27 listopada 2015 r.
 
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150002078

W dniu 26.11.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1961)
 
Data wejścia w życie: 4.12.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do znowelizowanego art. 29 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, zgodnie z którym, roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków - wymagają pozwolenia na budowę, a na obszarze wpisanym do rejestru zabytków - wymagają dokonania zgłoszenia. Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tymi zmianami konieczna była nowelizacja Załącznika nr 4 do rozporządzenia - Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-4).
 
Adres internetowy dokumentu zmienianego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001146+2015%2412%2404
Adres internetowy dokumentu zmieniającego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001961

W dniu 23.11.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1936)
 
Data wejścia w życie: 01.01.2017 r.
Uwaga: art. 1 pkt 34 lit. af, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53, art. 3 pkt 26 oraz art. 7 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 24 grudnia 2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
- stanowi transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1),
- ma na celu dostosowanie polskiego prawa do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 26),
- po kilku latach obowiązywania dotychczasowej ustawy wprowadzono szereg zmian mających na celu jednoznaczne uregulowanie zagadnień budzących wątpliwości oraz wprowadzenie nowych regulacji w zakresach dotychczas nieregulowanych.
 
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235 - ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001232 - Prawo ochrony środowiska
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001651 - ustawa o ochronie przyrody
 
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001936
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3677

W dniu 29.10.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 2015 poz. 1734)
 
Data wejścia w życie: 13.11.2015 r.
 
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041281334
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001734

W dniu 27.10.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 1713)
 
Data wejścia w życie: 11.11.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Zgodnie z nowelizacją ustawy - jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane. Lokalizacja takich obiektów, może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Celem ustawy jest usunięcie luki prawnej, która powstała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH), które m. in. zmieniały przepis dotyczący obowiązku uchwalania planów miejscowych dla obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych.
 
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000199
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001713
Historia prac nad projektem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3904

W dniu 23.10.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 poz. 1696)
 
Data wejścia w życie: 23.11.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Art. 22b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Marszałek województwa jest wierzycielem i organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w ust. 1;
 
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000909
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001695
Historia prac nad projektem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3773

W dniu 19.10.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1642)
 
Data wejścia w życie: 20.11.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Opublikowana ustawa stanowi nowelizację ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ale także ustaw, z którymi na co dzień mamy do czynienia:  Prawo budowlane, Prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Potrzeba wprowadzenia zmian ustawy wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego, w terminie do dnia 18 września 2016 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.
 
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000934 - ustawa  z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409 - ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000469 -  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1642/1
Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3661
W dniu 12.10.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1590)
Data wejścia w życie: 27.10.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Opublikowana nowelizacja ma usprawnić realizację inwestycji drogowych poprzez wyeliminowanie najczęściej sygnalizowanych wątpliwości utrudniających stosowanie specustawy.
Zgodnie z nowelizacją organy wydające decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będą ją wydawać dla całej inwestycji, w tym dla wszystkich elementów i robót budowlanych wynikających z inwestycji głównej (art. 11a ust. 2a). Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej powinien określać nieruchomości mające przejść na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz zawierać informację o nieruchomościach, wobec których zastosowane będzie ograniczenie w korzystaniu. Zmiany doprecyzowują też przepisy dotyczące organów właściwych do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jeśli wychodzi ona poza granice administracyjne powiatów.
 
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800721 - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001235 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000469 - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
 
Adres internetowy dokumentu zmieniającego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001590
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3575

W dniu 12.10.2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2015 poz. 1593)
 
Data wejścia w życie: 12.11.2015 r.
 
Zmiana dotyczy:
Celem ustawy jest stworzenie lepszych możliwości zastosowania prawnych narzędzi poprawy jakości powietrza w Polsce, na szczeblu wojewódzkim i lokalnym oraz w zakresie ochrony przed hałasem.
 
Adres internetowy dokumentu zmienianego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001232
Adres internetowy dokumentu zmieniającego:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001593
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3667

W dniu 07.10.2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

Data wejścia w życie: 15.10.2015 r.
Zmiana dotyczy: Nowelizacja rozporządzenia jest głównie wynikiem ostatnich zmian w Prawie budowlanym, które obowiązują od 28 czerwca 2015 r., ale nie tylko, bowiem zmienia się też zapis dotyczący formy mapy, na której sporządza się projekt zagospodarowania działki lub terenu.
Na forum internetowym POIIB jest udostępniony tekst rozporządzenia ze zmianami, które będą obowiązywały od najbliższego czwartku, tj. 15.10.2015 r.
W tym samym wątku są również podane przykładowe przepisy prawa, w oparciu o które projektant będzie miał obowiązek dokonać określenia obszaru oddziaływania obiektu i wskazania ich w projekcie zagospodarowania działki lub terenu (§ 13a znowelizowanego rozporządzenia).
 
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001554

W dniu 12 sierpnia 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146)

Data wejścia w życie tekstu jednolitego: 19.08.2015 r.
Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1146/1

W dniu 10 czerwca 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U.2015. poz. 774 ), która zmienia m.in. następujące ustawy:
• Drogi publiczne - Dz.U.2015.460,
• Prawo budowlane - Dz.U.2013.1409,
• Prawo ochrony środowiska - Dz.U.2013.1232,
• Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Dz.U.2015.199,
• Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Dz.U.2014.1446,
• Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko - Dz.U.2013.1235.

Data wejścia w życie zmian: 11.09.2015 r.
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000774
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1525
Dokumenty zmieniane można uzyskać pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp wpisując rok i numer Dz.U. w/w przepisów.

W dniu 15 maja 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680).

Data wejścia w życie tekstu jednolitego: 16.08.2015 r.
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000680

W dniu 14 maja 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2015 poz. 658).

Data wejścia w życie tekstu jednolitego: 15.08.2015 r.
Zmiana dotyczy:Zmieniają się lub są dodawane następujące przepisy ustawy:
art. 3, 6, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 33, 35, 42, 46, 48, 49, 52, 54, 57, 57a, 58, 61, 66, 72, 79, 83, 104, 112, 119, 120, 125, 128, 130, 131, 134, 139, 140, 141, 145, 145a, 146, 149, 151-153, 154, 155, 157, 163, 167a, 169, 173, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 188, 193, 194, 195, 197, 206, 210, 232, 234, 239, 243, 249, 250, 253, 254, 256, 258, 260, 261, 263, 276, 280, 281, 282, 285, 286.

W zamierzeniu ustawodawcy przyjęte zmiany idą w trzech kierunkach:
  1. Usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej jak i w drugiej instancji (zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188), wyposażenie WSA w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a), wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych (art.179 §2), rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych, wprowadzenie możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na podstawie ustaw specjalnych (art. 33), czy też rozszerzenie zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym.
  2. Uwzględnienie ustaleń Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. W szczególności w zakresie określenia przesłanki wyłączenia sędziego, a także wprowadzenia konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi pomimo uchybienia terminu do wezwania organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa.
  3. Wyeliminowaniu rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym dotyczącym wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021531270
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000658
Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1633

W dniu 05 maja 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015 poz. 607).

Data wejścia w życie: 05.06.2015 r.
Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000607

W dniu 15 kwietnia 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20.03.2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.528). 

Zmiana dotyczy art. 29 w ust. 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40);

Data wejścia w życie:  30.04.2015 r.

Adres internetowy dokumentu zmienianego:  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000528
Historia prac nad projektem ustawy:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2953

W dniu 14 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520)

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000520

W dniu 12 lutego 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

zmiana aktu prawnego Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)

Zmiana dotyczy: art. 268a
Data wejścia w życie: 01.04.2015 r.

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000267
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000211
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2739

W dniu 10 lutego 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw zmiana aktu prawnego:

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2013.1205).

Zmiana dotyczy: Uchyla się art. 5a
Data wejścia w życie: 25.02.2015 r.

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001205
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000200
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2791

W dniu 10 lutego 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw zmiana aktu prawnego:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235)

Zmiana dotyczy: Zmieniają się art. 64, 74, 77, 80, 96.
Data wejścia w życie: 25.02.2015 r.

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.p/DetailsServlet?id=WDU20130001235
Adresinternetowydokumentuzmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000200
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2791

W dniu 10 lutego 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw zmiana aktu prawnego:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409)


Zmiana dotyczy: Zmienia się art. 35
Data wejścia w życie: 25.02.2015 r.

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001409
Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000200
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2791