Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

ZASADY PRZYJĘCIA

Kto może zostać członkiem Izby Architektów?

Członkiem Izby Architektów może zostać każdy, kto spełnia wymagania zawarte w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz.42 z późn. zmianami).

Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania członkostwa?

Osoby ubiegające się o członkostwo, winny przedłożyć we właściwej terytorialnie izbie architektów następujące dokumenty:

 

w oryginale:

 • wniosek o wpisanie na listę członków Izby Architektów - do pobrania na dole strony;
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych zainteresowanego oraz określające zakres ich publikowania w dokumentach Izby - do pobrania na dole strony.
w oryginale wraz z kserokopią:
 • dyplom ukończenia studiów lub odpis dyplomu;
 • decyzję o nadaniu uprawnień;
 • dowód osobisty.

Biuro izby okręgowej potwierdza na kopiach ich zgodność z oryginałami i zwraca oryginały zainteresowanym. Od potwierdzonych kopii dokumentów pobierana jest opłata skarbowa, w wysokości określonej przepisami.

(Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Co należy zrobić, aby przystąpić do ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej?

Osoba ubiegająca się o wpisanie na listę członków może przystąpić do grupowego, obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów, oferowanego przez Izbę, na mocy umowy z PZU S.A. W takim przypadku należy złożyć w izbie okręgowej stosowne oświadczenie.

Kiedy podejmowana jest decyzja oraz kiedy uzyskuje się wpis na listę członków?

Decyzję o wpisie na listę członków podejmuje, w formie uchwały, właściwa terytorialnie okręgowa rada Izby Architektów w ciągu najpóźniej dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

(art. 19 ust. 3Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 - tekst jednolity)


Wpis na listę następuje najpóźniej po 7 dniach od daty uchwały okręgowej rady

(RegulaminProwadzenia List Członków Okręgowych IzbArchitektów - §6 pkt 3)

Jakie dokumenty należy złożyć przy odbiorze zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na listę architektów?

Przy odbiorze zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu na listę architektów, należy przedłożyć:

 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej - w wysokości 10 % przeciętnego wynagrodzenia w kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Naliczona procentem kwota podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych
  (Uchwała nr 8 IV Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie ustalenia innych niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów,wysokości tych opłat i zasad ich podziału, podjęta w Warszawie, w dniu 16czerwca 2007r.)
  ;
 • aktualną polisę OC (dotyczy tych osób, które nie przystąpiły do ubezpieczenia grupowego).

Gdzie mogę zdobyć szczegółowe informacje na ten temat?

Dodatkowe szczegółowe informacje uzyskają Państwo w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów. Wszelkie informacje kontaktowe zamieszczone są w zakładce KONTAKT.